Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.smobi.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.smobi.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  Appos z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Lanca 1/3 11-400 Kętrzyn NIP 7422259362 REGON 368160715
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
   
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Smobi.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
 

Obowiązek Informacyjny

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania przez Smobi danych osobowych Klientów

 1. Istotą Serwisu jest umożliwienie Partnerom Świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z usług Partnerów, co wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez Smobi oraz Partnerów we własnych celach, zatem są oni odrębnymi administratorami ich danych osobowych. 
 2. Gdy Klient dokonuje Rezerwacji Usługi Partnera poprzez Serwis:
 1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o Świadczenie Usług na rzecz Klienta.
 2. Smobi za pomocą Serwisu udostępnia Partnerowi dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego klienta.
 3. Partner staje się administratorem danych osobowych tego klienta, przez co zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w RODO i ponosi odpowiedzialność z nich wynikającą.
 1. Istotą funkcjonowania serwisu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, w związku z czym wiąże się to z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu korespondencję e-mail lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, jedynie informacje o Rezerwacji.
 2. Smobi w imieniu Partnera będzie w niezbędnym zakresie przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Partnerem, zgodnie z art. 28 RODO, umowie o przetwarzanie danych osobowych, w momencie, gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostarczonych mu przez Serwis tj, przypomnienia, kalendarz wizyt. Partner przy tym będzie pozostawał administratorem danych osobowych Klienta.
 3. Zależnie od tego, jakie zgody zostały udzielone przez Klienta, czy nie zostały wycofane, czy też nie został zgłoszony sprzeciw, Partner będzie mógł w odpowiednim zakresie przetwarzać dane Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy - jest to główny cel przetwarzania danych osobowych - zawarcia umowy z Serwisem Smobi, aby umożliwić Klientowi korzystanie z usług Partnerów w szczególności poprzez udostępnienie danych osobowych Partnerowi w momencie zawarcia z nim umowy o wykonanie Usługi. Jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. ustalenia, dochodzenia lub  obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Klienta w tym zakresie jest niezbędne do prawnie uzasadnionego interesu Smobi jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Przetwarzanie danych przez Partnerów:

Jeżeli za pomocą serwisu Smobi zostanie zarezerwowana usługa przez Klienta u Partnera, Smobi na podstawie zawartej umowy, w ramach jej wykonania, udostępni Partnerowi niezbędne dane, aby ten mógł wykonać daną usługę. Dane będą wtedy przetwarzane przez Partnera jako osobnego administratora, w celu wykonania zawartej z Klientem umowy o świadczenie usługi i będzie ponosić związaną z tym odpowiedzialność. Wiążę się z tym również możliwość udzielenia odrębnych zgód Partnerowi na przetwarzanie danych osobowych Klienta w innych celach.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. Partnerzy Serwisu Smobi
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne.
 1. Okres przechowywania danych:
 1. dane będą przechowywane do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do przedawnienia roszczeń, bądź sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Klientowi przysługuje:
 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 2. prawo do sprostowania, poprawienia, uzupełnienia swoich danych.
 3. prawo do przenoszenia danych.
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Klient w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dotyczy to danych osobowych zawartych w udzielonej przez Klienta zgody. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z nami, wszelkie dane potrzebne w tym celu znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku wycofania zgody Smobi nie będzie wolno już wtedy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że Smobi wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Serwis Smobi nie dokonuje profilowania osób, klientów.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Serwisu oraz realizacji jego celów.

 

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania przez Smobi danych osobowych Partnerów i ich klientów

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów, będących osobami fizycznymi, jest Appos. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO Smobi wypełnia wobec Partnerów przy rejestracji Konta.
 2. Smobi i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, więc są odrębnymi administratorami ich danych osobowych.
 3. Gdy za pomocą Serwisu Smobi Klient dokonuje rezerwacji usługi Partnera:
 1. dochodzi do zawarcia umowy między Klietnem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz Klienta.
 2. po zawarciu umowy między Klientem a Partnerem Smobi udostępnia za pomocą Serwisu Partnerowi niezbędne dane osobowe Klienta do wykonania usługi.
 3. Partner staje się administratorem danych osobowych danego Klienta, co zobowiązuje go do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za nie odpowiedzialność wynikającą z przepisów.

 

 1.  W celu profilowania/grupowania - przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i będzie tyczyć się prowadzenia analiz w celu dostosowania usług oraz działań marketingowych oraz poznania preferencji zidentyfikowanych określonych grup klientów.