Regulamin

I. Definicje

 

 1. Serwis Smobi - serwis Smobi, dostępny w sieci internet w domenie www.smobi.pl, serwis przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 2. Serwis dla Biznesu - serwis Smobi, dostępny w sieci Internet w domenie www.smobi.pl. Serwis dla Biznesu przeznaczony jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 3. Smobi - zarządzane przez Appos z siedzibą w Kętrzynie, ul. Lanca ⅓ 11-400 Kętrzyn, NIP: 7422259362, Regon: 368160715. 
 4. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Serwisie w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tylko w celu korzystania z Usług oferowanych przez partnerów;
 5. Konto - część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalająca na korzystanie z Serwisu zalogowanym Klientom;
 6. Licencja - niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Serwisu;
 7. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu dla Biznesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Serwisie dla Biznesu dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów;
 8. Profil - profil stworzony przez Klienta w Serwisie;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu;
 10. Rejestracja - proces polegający na założeniu Konta w Serwisie w udostępniony przez Smobi sposób (np. za pomocą udostępnionego formularza, serwisu Facebook bądź Google); czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenie tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem Konta;
 11. Rezerwacja - dokonanie rezerwacji Usługi u Partnera przez Klienta za pomocą Serwisu;
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Usługa - usługi oferowane za pomocą Serwisu przez Partnerów, w odpowiednio opisanych dziedzinach;
 14. Użytkownik - Klient lub Partner.

 

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Smobi za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Serwisu oraz dokonywania Rezerwacji Usług.
 2. Dane kontaktowe Smobi:

11-400 Kętrzyn ul. Lanca 1/3 Appos Piotr Ostaniewicz, tel. 508717733, adres email: kontakt@smobi.pl

 

III. Rodzaje i zakres usług Smobi

 1. Smobi udziela klientom dostępu do Systemu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie usług. Za pośrednictwem Serwisu Klienci mogą dokonywać rezerwacji usług.
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępnianie w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Smobi.
 1. Smobi świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
 1. korzystanie z Konta;
 2. udostępnianie wyszukiwarki Partnerów;
 3. otrzymywanie przez Klienta przypomnienia o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Systemu w formie powiadomienia sms bądź e-mail.
 4. umożliwienia Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.
 1. Smobi jedynie udostępnia Serwis w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.
 2. Smobi dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Serwisu
 3. Smobi nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.

 

IV. Umowa o korzystanie z Serwisu

 

 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Serwisu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 4. Smobi w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Serwisu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Serwisu. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Smobi oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.


 

 1. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Smobi. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub  tego samego numeru telefonu Smobi przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 2. W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu.
 3. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, przy czym podanie niektórych danych może być konieczne w celu Rezerwacji Usługi.
 4. Klient zobowiązuje się, że:

a. wprowadzając dane do Serwisu będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.

b. wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Systemie będą prawdziwe;

c. powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art.9 RODO, tj danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej - Smobi nie wymaga podania takich danych od klientów w celu korzystania z Serwisu.

d. nie będzie umieszczać w Serwisie, w tym w Koncie oraz w Profilu Klienta treści naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu, w przypadku naruszenia ww. zobowiązania Smobi uprawnione jest do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Serwisie bądź czasowego lub permanentnego usunięcia Konto Klienta.

f. nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części Serwisu, w sposób inny aniżeli zgodny z Licencją.

g. nie będzie dawać osobom trzecim dostępu do Serwisu, za bezpieczeństwo danych swojego Konta, w tym bezpieczeństwo haseł i loginu odpowiedzialny jest Klient.

h. będzie niezwłocznie informować Smobi o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;

i. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta.

j. będzie niezwłocznie informować Smobi, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu.

k. nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Serwisu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Serwisu.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Serwisie.

 

 1. Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres email: kontakt@smobi.pl lub na adres Smobi podany w Pkt. II Regulaminu. 
 2. Klient i Smobi mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
 4. a. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

  b. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: 1. wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta, 2. przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego

  c. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

 

V. Rezerwacja Usługi świadczonej przez Partnera

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Do Rezerwacji dochodzi z momentem jej potwierdzenia przez Partnera. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji - za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości sms/e-mail. Dopóki Partner nie potwierdzi Rezerwacji, Rezerwacja ma status nie potwierdzonej, a Usługa nie musi być realizowana przez Partnera.
 2. Warunki na jakich dokonywana jest Rezerwacja mogą być określane przez Partnera w Informacjach (regulaminach, cennikach itp.) udostępnianych Klientowi w Serwisie przez dokonaniem Rezerwacji. Treść tych informacji oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy o prawach konsumentów, określają czy, jakiego typu i jakiej treści umowa zawierana jest między Partnerem a Klientem.
 3. Możliwość dokonania Rezerwacji może być uzależniona przez Partnera od wniesienia zaliczki lub przedpłaty - informacja o ewentualnym obowiązku i skutkach uiszczenia zaliczki lub przedpłaty będzie wtedy udostępniona Klientowi w Serwisie przed dokonaniem Rezerwacji. Zaliczka pobierana jest przez Partnera w chwili dokonania Rezerwacji.
 4. Nie dokonanie przedpłaty lub zaliczki, jeżeli są wymagane przez Partnera, zgodnie z warunkami Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3, oznaczają brak Rezerwacji.
 5. Klient może w każdym czasie anulować Rezerwację, nawet po jej uprzednim potwierdzeniu przez Partnera, chyba że wcześniej skorzystał z Usługi. Skutki anulowania Rezerwacji - w szczególności w zakresie pobrania przez Partnera Zaliczki lub przedpłaty - mogą określać warunki Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Klienta jako konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym Smobi nie odpowiada za realizację tych uprawnień przez Partnera, w szczególności w razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Partnerem - to Partner odpowiada wobec Klienta z tytułu zwrotu zapłaconych przez klienta kwot.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze.

VII. Publikowanie opinii w Serwisie

 1. Klient ma możliwość zamieszczać w Serwisie opinie o Partnerach oraz świadczonych przez nich Usługach poprzez dostarczony przez Serwis formularz. Klient zamieszczając opinię w Serwisie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.
 2. Opinie o Partnerach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych Usług.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
 4. Klient zobowiązuje się, że:
 1. będą mu przysługiwać prawa do treści stanowiących publikowanie przez niego opinie, w tym autorskie prawa majątkowe, lub że będzie posiadać niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji - upoważniając tym samym osoby trzecie, w tym w szczególności Smobi, do korzystania z nich w zakresie w Regulaminie.
 2. nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd.
 3. że nie będzie zamieszczać w swoich opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
 4. jego opinie nie będą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego, że nie będą zawierać wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnosić się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywać do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, wobec mniejszości seksualnych oraz, że nie będą zawierać treści zniesławiających.

 

 1. Smobi ma prawo usunąć opublikowaną opinię, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 2. Smobi nie ponosi odpowiedzialności za trość opinii publikowanych przez Klientów.
 3. W chwili zamieszczenia opinii w Serwisie Klient udziala Smobi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie, zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, oraz polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania utworu - wytrwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną.
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu.
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do neigo dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
 1. Zakres licencji wskazany w ust. 7 powyżej obejmuje prawo Smobi do korzystania z treści w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu - także po rezygnacji Klienta z korzystania z Serwisu oraz po usunięciu Konta Klienta.
 2. Jeżeli treści publikowanie przez Klienta zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Serwisie Klient udziela Smobi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Smobi i Partnera, na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 7-8 powyżej.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Smobi za wszelkie szkody, jakie Smobi poniesie w zwiazku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Klienta oraz korzystaniem przez Smobi z treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. 7-9 powyżej.

 

VIII. Uprawnienia i opowiedzialność Smobi

 

 1. Smobi nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pomocą Serwisu.
 2. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 3. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których Smobi nie ponosi odpowiedzialności.
 4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których Smobi nie ponosi odpowiedzialności.
 5. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem usług dokonanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości.
 6. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników.
 7. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Konta w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Smobi ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu.
 2. Smobi jest uprawnione do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu na stronie internetowej Smobi zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 3. SMobi zgodnie z art. 14 Ustway z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywania danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywania danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

IX. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Smobi.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
 3. Smobi zastrzega sobie prawo żądania do reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do konta Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Pulubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. Reklamacje Usług świadczonych przez Partnerów

 

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług należy kierować bezpośrednio do Partnerów. Dane Partnera niezbędne do złożenia reklamacji, w tym właściwy adres pocztowy lub adres e-mail, są udostępniane w profilu Partnera w Serwisie.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów składane do Smobi będą przekazywane poszczególnym Patronom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową na dres e-mail Klienta podany przy Rejestracji lub przy zgłoszeniu reklamacji.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

XI. Wymagania techniczne

 

 1. W celu korzystania z Serwisu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Smobi za pośrednictwem Serwisu wymaga stałego połączena z Internetem. Klient powinien we własnym zakresie zadbać o spełnienie w.w. wymogów.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z Serwisu należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Profilu Klienta. W związku z tym, zalecane jest zachowanie tajemnicy haseł do Serwisu, oraz odrębne skonfigurowanie dostępu do Serwisu dla pracowników Partnera.

 

XII. Dane osobowe. Prywatnosć

 1. Smobi przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, koncie bądź w Serwisie.
 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Serwisie:
 1. wyraża zgodę na to, że jego imię udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 1. Klient przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach niż wykonanie umowy zawartej ze Smobi.
 2. Istotą Serwisu jest umożliwienie Partnerom świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług Partnerów, promując jednocześnie oferowane usługi przez Smobi oraz Usługi Partnerów. W związku z tym Smobi i partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. Gdy Klient za pomocą Serwisu dokonuje Rezerwacji usługi Partnera:
 1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz klienta.
 2. Klient może w Serwisie dodatkowo udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych ( na komunikację elektroniczną, na profilowanie) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem.
 3. Smobi udostępnia Partnerowi za pomocą Serwisu dane osobowe Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 4. Partner staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 1. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Serwisu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu korespondencję e-mail lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji.
 2. Gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Smobi (m. in. Kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) - Smobi będzie w niezbędnym zakresie w imieniu Partnera przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Partnerem - zgodnie z art. 28 RODO - umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Partner nadal będzie administratorem jego danych osobowych.\
 3. Cele w jakich Partner będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód klient udzielił Partnerowi na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Partnera jego danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Smobi danych osobowych Klientów dostępne są w zakładce Polityka Prywatnosci.
 5. Polityka prywatności Smobi, oraz polityka plików cookies dostępne są w odpowiednich zakładkach - “Polityka Prywatnosci” oraz “Polityka Cookies”

XII. Postanowienia Końcowe

 1. Smobi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.smobi.pl
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Smobi zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Serwisie, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Smobi o zmianie Regulaminu.
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie  7 dni. w przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 6.10.2021 r.
 5. załączniki